Parastin

Daxuyaniya Parastina Data

1. Parastina data bi yek dîtineke

Belgeyên (Rênimayiyên) giştî

Ev Rênimayên jêrî dîtineke esan dide te, bê dê çi Datinên te, yê kesayetî (şexsî) bibe, heke Tu bikevî vê malperê. Wate datinên şexsî ew e, yênku Tu bi rêya wan tê naskirin. Tu dikanê (dikarî) Ragiyandinên berfireh li ser mijarê parastina Dateyan ji vî têkstên jêrî, yêku bi daxuyaniya parastina dateyan girêdayî ye, derbixînî.

 Girtina Datinan li ser vê malperê

Kî berpirsyarê girtina datinan li ser vê malperê?

Pêpîşkirina bi datinan li ser vê malperê ji hêla berpirsyarê malperê pêk tê. Bê çawa têkilî pêk tê, Tu dikanî di beşê “Hinweise zur Verantwortlichen Stelle” ya vê daxuyaniya parastina datinan bibînî û derbixînî.

 Çawa emê datinên te bigrin?

Tu dikanî datinên xwe ji me re bihinêrî. Yek ji wan imkaniyan ew e, ku Tu formularekê dabigrî û bişînî.

Dateyên din dê bi alîkariya IT-Systêma malperê, bêguman bi destûra te, automatic werine girtin. Ew jî bi gelemperî dateyên teknîkî ne (nimûne: Internetbroqser, Betriebssystem aya katê, ku Tu têde tekilî malperê dibî. Girtina van datinan automatic çê dibe, gava Tu bikevî vê malperê.

Emê ji bo çî pîş bi datinên te bikin?

 Beşek jê ji pêşkêşkirina malperê bi awayekî bê şaşîtî ye. Datinên din ji bo zelalkirina lepta te di pîşpêkirina malperê ne.

Çi mafên te sebaret ji bo datinên te hene?

Her kat mafê te heye (bê pere) di ragiyandin li ser bineçe de, li ser mirovê, ku ew datinên te digihijinê û mebest ji wan datinên te yên keseyatî û tomarkirî. Ji mafê te ye, ku Tu daxweziya duristkirin aya avêtina dateyên xwe bikî. Heke te pîşpêkirina dateyên xwe qebûl kiribê jî, Tu dikanî her katî jê bavêjî û qebûlkirinê vegerînî. Wekî din jî ji mafê te ye, ku Tu daxweziya pîşpêkirina wan dateyan keseyatî bi awayekî teng bikî. Her wiha ji mafê te ye, ku Tu giliyê xwe li ber deselata berpirsyar bikî.

Ji xeynî vê yekê jî Tu dikanî li ser mijarê parastina dateyan aya pirsên te hebin, bi me re bi`axivî

 

2. Hosting und Content Delivery Networks (CDN)

Pêşangeyek derveyî

Ev malper dê ji aliyê karbeencamgiyaner were pêşkêş kirinê. Datinên kesayetî, yênku li ser vê malperê têne tomarkirin, dê li ser rajekarê (Server) yên pêşkêşkêr werine tomarkirinê. Ev dikanin IP-Navnîşan yanjî datinên têkiliyê, yanjî nav bin, yanjî pêwendiyên vê malperê bin uhw. datinên ragiyandinê bin, datinên peyamnameyê bin, anjî ji bo hênane berheman bin.

Mebest û amanca Xizmeta pêşkêşiya me pêkanîna peyamnama miştiriyên me ye. (li gorî yasaya 6, beşê 1 lit. b DSGVO) û ji bo berjewenidiyên ragiyandinên bilez, bi huner û misoger li ser malpera me. Ew jî dê bi rêya pêşkêşkarekî profisiyonel be (Yasaya 6, beşê 1 lit. f DSGVO)

Pêşkêşê me dê bitenê wan datinên te pîş pê bike, yên ku ji bo taqeta xizmetpêkanînê pêwist in.

Em van pêşkêşên jêrî pêşniyaz dikin:

 Telekom Deutschland GmbH

Landgrabenweg 151

53227 Bonn

 Bicîkirina Peymannameyekê ji bo pîşpêkirina daxweziyê

Ji bo parastineke yeksan sebaret ji bo pîşpêkirina datên kesayetî pêk were, me peymannameyek bi pêşkêşê xwe re girêda.

3. Nîşanên giştî û ragiyandinên ji bo arkan

Parastina Datinan

 Mirovên berpirsyar van malperan giringiya parastina datinên te yên kesayetî ji dil radijinê. Emê bi bawerî û li gorî yasayên parastina dateyan û li gorî vê daxuyaniya parastina dateyan pîş bi dateyên te bikin.

Heke Tu pîş bi vê malperê bikî, dê hindek datinên te yên kesayetî bilind bibin. Ev datinên kesayetî te didine xuyakirinê, bê Tu kî yî. Ev daxuyaniya ji bo parastina dateyan dide diyarkirin, bê kîjan datin û ji bo çî em pîş bi van datinan dikin.

Em te agehdar dikin, ku guhastina datinan di rêya Internetê de belkî boşeyî aya keleber bikeve nava parastina wan (weke têkiliyên bi rêya E-Mail). Tu garantî nînin, ku em nehêlin, ku mirovekî din bikarîbe bikeve nava wan datinên te.

 DestnîŞankirina berpirsyariya vê malperê

Berpirsyarê pîşpêkirina datinan li ser vê malperê ev e:

Hannelore Küchler

Postfach 311044 Berlin

Têlefûn: +49 (0) 30 86 12 653

E-Mail: jemal-nebez-stiftung@t-online.de

Ciyê berpirsyar ya mirovekî xwezayî aya mirovekî yasayî ye, yêku bitenê anjî li gel mirovin din biryarê li ser mebest û amancên pêpîşkirina dateyên kesayî (weke Nav, Navnîşana E-Mailê uhw. weke van mijaran) distînin.

 Berdewamiya tomarkirinê

Heke di nava vê daxuyaniya parastina datinan de tu dem nehatibin ser zimên, ew datinên te yên kasayî dê heya pêkanîna mebesta pîşpêkirina wan datinan pêk were, li cem me bimînin. Û heke te daxweziyeke rewa hebe, anjî Tu rawestandina pêpîşkirina dateyên xwe bixwazî, hingî dê ew dateyên te bûne avêtin (vemrandin). eşŞÇçw jî di bin mercî de tê bicîkirinê: heke tu sedemên giring (weke nederbasbûna mohleta bêş û mafên bazirganiyê hêne hebin û mohleta tomarkirinê derbas nebûbe. Avêtina dateyên te di haleta dawî tê kirin, gava ew sedem her hebin û her berdewam in.

Destnîşandana da`ina dateyan ji bo Emrîka (USA)

Hindek mekînên belênderan, yên li ser malpera me ciyê wan li Emerîka (USA) ne. heke ev mekîne bişixulin (çalak bin), hingî dê dateyên te yên kesayî herine ser mekînên wan belênderan. Ev li vir te agehdar dikin, ku Emrîka (USA) ne welatekî misoger e, sebaret bo parastina dateyan û ne li gorî parastina dateyan di welatên Yekîtiya Ewropayên de ye. Belêndarên li Emrîkayê mecbûr in, wan dateyên keseyatî bidine deselata parastina welêt. , bêyî ku Tu werî hesab kirinê û bêyî ku Tu werî mehkemekirin. Li vir ne dûr e, ku deselatên Emrîka, weke parastina bi dizî ya welêt, pîş bi wan datinên te, yên li ser mekînên Emrîka ji bo çavdêriyê, bikin û helsengandin û tomarkirin bibin. Bandora me li ser vê pîşpêkirina dateyan tune.

Jêvekşandina te ji qebûlkirina pîşpêkirina dateyên te

Pir rûdawên pîşpêkirina dateyan te bitenê bi qebûlkirina te çê dibin. Ji hêla din ve Tu dikanî vê qebûlkirina xwe vegerînê. Pîşpêkirina dateyên, yênku heya vegerandina qebûlkirinê çê bûbin, her dimînin û nayêne vegerandinê.

Mafê liberrabûnê li dijî bilindkirdina dateyan di rewŞên teybet de û li dijî reklama yekser (Yasaya 21 ji DSGCO)

Heke pîşpêkirina dateyên te yên kesayetî li ser bingeha yasaya 6, beşê 1 LIT, E aya F ji DSGVO pêk hatibin, tu dikanî wan her kat û demê li ber belavbûna wan rabî û wê liberrabûna xwe bigihînî ciyê berpirsyar. Ew jî li ser rewşa te ya teybet dimîne. Ev tişt jî ji bo sûdmendbûna, ku li ser eynî yasayan ava ye, çê dibe.  Ew bingeha yasayî, yakû pîşpêkirin li ser ava ye, Tu dikanî ji vê daxuyaniya parastina dateyan derbixînî. Heke Tu liberrabûnê hilkişînê jorê (bigihînê me), hingî emê hew pîş bi wan dateyên keseyatî, yên liberrabûna te dihewîne nava xwe, bikin. Lê heke me sedemin pêwist dîtin û anîne ber çavan, yênku me mecbûr dikin, ku pîşpêkirin bidomîne û raserî berjewenî, maf û serbestiyên te ne, aya ew pîşpêkirin xizmeta rêga bi daxwazîdan, karkirinê aya bergeriya mafan dike (Liberrabûn li gorî yasaya 21, beşê 1 ji DSGVO).

Heke pîş bi dateyên te yên kesayetî, ji bo propaganda yekser, bibe, hingî ji mafê te ye liberrabûnê bigihînî me û li dij rabî. Her wiha ew ji bo rêga bi daxwazîdan dimeşe, heke ew gerêdayiyê vê propaganda yekser be. Heke Tu li ber rabuyî, emê hingî çiqas dateyên te, yên kesayetî ji holê rabikin û ji bo propaganda yekser hew pîş pê bikin. (Liberrabûn li gorî yasaya 21, beşê 2 ji DSGVO)

Mafê gilî li ber Damûdezgeya Çavdêriyê

Heke berûvajiyek li hemberî DSGVO derbikeve, ji mafê sitembar e, giliyê xwe li cem damûdezgeha çavdêriyê , bi teybetî li wî welatê, ku dayîmî dimîne, anjî li ciyê karê xwe, anjî li wî bajar/bajarok/gundê ku ew berûvajî têde peyda bûbû, bike. Berdewamkirina vî gilî her bê zirarên fermanên dadgehiya birêvebirî.

 Mafê guhastina dateyan

Ji mafê te ye, ku Tu dateyên li ser bingeha qebûlkirina te aya di pêkanîna peymannamê automatik pîş pê dibin, bidî mirovin din, bûguman pêwist e mekîne bikanîbe wan bixwîne. Eger te daxweziya guhastina dateyan yekser ji mirovekî din berpirsyar re bikî, hingî dê miradê te bi cî bibe, heke ew guhastin ji hêla teknîkê ve mumkin be.

 SSL – û TLS-Şîfrekirin 

Ev malper ji bo parastin û sitrandina guhastina naverokên dateyan, weke daxweziya tiştan (telebî), anjî pirên ku Tu ji me re dişînî. Ev hemû pêwistiya wan bi SSL- û TLS-Şîfrê hene. Şîfre Tu di rêya rista navnîşana Browser de pê derdixînî, heke Browser ji „ http://“  bavêje ser https:// û li ser sembola quflekirinê ya hevoka Browserê te.

Heke ev SSL- û TLS-Şîfre aktîv be, hingî mirovekî din nikare di eynî kat de wan dateyên, ku te ji me re şandibûn, bixwîne.

Amojgarî, XamoŞkirin û duristkirin

Di çarçofeya şert û mercên qanûnî de ji mafê te ye, ku Tu her katî amojgariya pê pere li ser wan dateyên kesayetî yên tomarkirî bixwazî. Her wiha ji mafê te ye, ku bizanîbî, gelo ev daten ji kî derê ne, digihijine kî û mebest û amanca hinartina dateyan çiye. Tu dikanî wan dateyan ji hole bavêjî anja ji kok hilînî. Ji van mijaran û pirsên din Tu dikanî bi me re biaxivî.

 Mafê Sinûrdanîna PîŞpêkirinê

Ji mafê te ye, ku Tu sinûrdanîna belavkirina dateyên te yên kesayetî bixwazî. Ji bo vî mijarî Tu dikanî her katî bi me re biaxivî. Mafê te di Sinûrdanîna pîşpêkirina dateyên te yên kesayetî de di van haletan de heye:

● Heke te neduristkirina dateyên te yên kesayetî li cem me tomarkirî tesbît kir. Normal pêwistiya me bi hindek kat heye, heya em lêkolîniyê lê bikin. Heya di dema lêkolîniyê de ji mafê te heye, ku Tu sinûrdanînê ji dateyên xwe yên kesayetî re bixwazî.

● Heke te dît, ku ew dateyên te yên kesayetî bi awayekî ne yasayî pêk hatine, hingî ji mafê te ye, ku Tu ji bedêla avêtinê, sinûrdanînê ji bo pîşpêkirina dateyan bixwazî.

● Heke hewcebûna me bi dateyên te nemîne, lê belê hewcebûna te ji bo mafê yasayî, rêga bi daxwezîdan û bergirî hebe, hingî ji mafê te ye, li şûna mihandinê, sinûrdanînê pîşpêkirina wan dateyan bixwazî.

● Heke te liberrabûneke li gorî yasaya 21, beşê 1 ji DSGVO pêşkêş kiribî, pêwist e kêşanek (têremanek) di nava te û berjewendiyên me pêk were. Heya ku neyê diyarkirin, berjewendiya kîjanî ji me bêtir e, ji mafê te, ku Tu kêmkirina pîşpêkirina dateyên xwe yên kesayetî bixwazî.

Heke te kêmkirina pîşpêkirina dateyên xwe yên kesayetî pêk anîbî, çê dibe, ku bitenê bi qebûlkirina te anjî ji bo rêga bi daxwazîdan, anjî ji bo bergiriya mafan, anjî ji bo parastina mafên mirovekî din, anjî mirovekî yasayî, anjî ji ber sedema pêwenditiya giştî giring ya Yêkîtiya Ewropayê, anjî ya komareke vê Yekîtiyê, pêşpêkirin pêk were.

  Liberrabûna li dijî reklamên E-Mailan

Ji bo hinartina reklam û ragiyandinên nexwestî yên dateyên têkiliyê di çarçofeya arkên Impressûmê de, dê liberrabûn pêk were. Ji mafê berpirsyarên wan malperan e, ku bi rêya qanûnê li dijî hinartina ragiyandina reklamên nexwestî rabin. Nimûne: Spam-E-Mails.

 4. Tomarkirin û qeydkirina dateyan li ser vê malperê; têkistên biçûk (Cookies)

Malperên me pîş bi wan ragiyandinên, ku bi nave Cookies têne naskirin dike. Ew têkistên biçûk in yên dateyan û tu zirarê nagihînin mekîna te. Hindek ji wan ji bo demeke sinûrkirî têne qeydkirin (Session-Cookies). Ev pîştî mêvaniya te bi dawî bibe, automatik têne hilandin û hindek jî li ser mekîna te dimînin (Permanent), heya ku Tu bixwe wan bavêjî, anjî Webbrowserê te automatic bavêje.

Parek ji Cookiesan, yên xwedîkaran, dikanin li ser mekîna te werine tomarkirinê, heke Tu bikevî nava malpera me (Third-Party-Cookies). Ev derfetê didine me û te jî fêdê ji wan bike. Nimûne: ji bo  xizmeta guhastina dayîna pere.

Gelek funksiyonên Cookies hene. Gelek ji wan ji bo teknîkê pêwistî bi wan heye. Ew jî jiberku hindek funksiyonên malperê beyî wan çê nabin. (Nimûne: funksiyona selika pertalan, anjî daxuyakirina Videoyan. Cookiesên din ji bo pîvana lepta pîşpêkirinê, anjî ji bo daxuyakirina reklaman in.

Cookieyên ji bo pêkanîna têkiliyên elektronî (ew Cookiesên pêwist in) anjî ji bo amadekirina hindek funksiyonan, yên Tu dixwazî,(Nimûne: ji bo funksiyona selika pertalan) anjî ji bilinbûn û bêtirkirina malperê (Nimûne: pîvana mirovên ketine têkiliya malperê). Ev Cookiesên giring, dê li gorî yasaya 6, beşê 1 lit. f DSGVO, werine tomarkirin. Berpirsyarê malperê (Websitebetreiber) mafê xwe heye van Cookies tomar bike, ew jî ji bo amadekirina xizmetkariyê bê kêmasî pêk were. Heke li qebûlkirina tomarkiruinê were pirsîn, hingî dê ew Cookiesên pêwist werine tomarkirin. Ew jî li ser bingeha yasaya 6, beşê 1 lit. a DSGVO). Mirov dikane her katî xwe ji vê qebûlkirinê bide paş.

Tu dikanî Browsera xwe wisa kok bikî, ku Tu li swer danîna Cookies agehdar bibî û wan Cookiesan, yên Tu naxwazî, qebûlnekî werine ji te re. ji bo vê yekê dive ew funksiyona avêtin anjî qebûlkirina wan Cookiesan her aktîv be, gava te Browserê xwe vemirand. Di rêya neaktîvekirina Cookiesan dibe ku funksiyona vê malperê teng bibe.

Heke mirovekî din xwedî karistanekê anjî ji bo zelalkirina mebestan pîş bi van Cookieyan kir, emê te li gorî çarçofeya daxuyakirina parastina dateyan agehdar bikin. Û heke giring be emê li ser qebûlkirinê ji te bipirsin.

 Tomarkirina dateyan li ser beşê Server-Log-Dateien (Sifra ragiyandina Înformasiyonan)

Providerê malperan (pêşkêşê malperan) ragiyandinên, ku Browerê te ji me re dişîne, automatik davêje ser Server-Log Dateien û li wir tomar dike. Ew jî ev in:

● Corek aya Şêwaz Brower û şêweyê wî

● Sistêma karkirdinê, yên pîş pê dibe

● Tahwîlkerê URL

● Navê mazûnvanê jimêryar (Kompiyûter)

● Kat û dema pirsyariyê Server

● IP-Navnîşan

Lihevcivandina van dateyan bi dateyên çavkaniyên din nabe.

Tomarkirina van dateyan li ser bingeha yasaya 6, beşê 1 lit. f DSGVO pêk tê. Berpirsyarê malperê berjewendiyek wî bi heqanet heye, ku daxuyaniyên malpera wî bi awayekî baş werine diyar kirinê – li vir pêwist e dosiyên Server-Log bêne zeftkirinê.

Daxwazînameya Têkiliyê

Heke te pirsên xwe, aya daxwaziyên xwe, bi rêya daxwazînameyekê gihande me, hingî dê dawên te ji nava wê daxwezînameyê tevlî dateyên têkiliyê ji bo pîşpêkirina pirsên te û pirsên paşî jê derbikevin, werine derxistin. Lê belê em van dateyan nidine mirovekî din, heke Tu qebûl nekî.

Pêşpêkirina van dateyan dê li gorî yasay 6, beşê 1 lit. b DSGVO pêk were. Ew jî heke pirsiyariya te mercên peyaname pêk tine û pêve girêdayî ye, anjî ji bo pêkanîna çareseriyên (amadekariyên) pêwist, yên berî peyannamê û fer in. hemû halatên din li ser bingeha berjewendiya me ya bi heqanet, yaku dihêle ku pîşpêkirina wan pirsên ji me têne kirin her bi nirx werîne tewakirinê. (yasaya 6, beşê 1 lit. f DSGVO), anjî li ser esasê razîbûne te (yasaya 6, beşê 1 lit. a DSGVO), ew jî heke bê xwestin.

Ew dateyên, ku te di rêya formûlara têkiliyê gihandibû me, dê li cem me bimînin., heya ku Tu mihandina (hilandina, avêtina) wan ji me bixwazî, anjî Tu qebûlkirina xwe ji bo tomarkirina dateyan şûn vegerînî, anjî dema wê derbas bûbe (Nimûne: piştî bidawîkirina pirsên te). Şert û mercên yasayî û pêwist – biteybetî mohleta mabûnê – devil van nabin û weke xwe dimînin.

5. Girêdan û Mekîne (Plugins und Tools)

Google Web Fonts (Google û rengên tîpên nivîsandinê)

Ev malper ji bo daxuyakirina tîpên nivîsandina wekhev e, yêku bi Web Fonts têne naskirin û Google pêşkêş dike. Heke tee v malper vekir, dê Browserê te çiqas Webên tîpên nivîsînê yên  pêwist daxîne, ew jî ji bo tekistan û tîpên nivîsînê bi şêweyekî durist diyar bike.

Ji bo vê amancê pêwist e Browserê te bi Sifra Google re têkeve têkiliyê. Bi vê rîyê Google dibhîze, ku navnîşana te ya IP ew malper xwestiye. Pîşpêkirina bi WebFonts ya Googlê li ser bingeha yasaya 6, beşê 1 lit. f DSGVO) pêktê. Ji mafê berpirsyarê vê malperê ye, ku nivîsîna têkistan li ser malpera wî weke hev pêk were û diyar bibe. Heke pirsyarî li ser qebûlkirinê  çê bibe (Nimûne: qebûlkirina ji bo tomarkirina Cookies), hingî dê pîşpêkirina dateyan bitenê li ser esasê yasaya 6, beşê 1 lit. a DSGVO) pêk were. Tu dikanî her katî vê razîbûna xwe vekişînî û betal bikî.

Heke Browserê te yên Web Fonts ne gorî vê yekê be û nikarîbe vî karî pêk bîne, hingî dê Compiyûterê te pîş bi tîpên normal bike.

Ragiyandinên din li ser Google Web Fonts Tu dikanî li bin vê navnîşanê de bibînî:

https://developers.google.com/fonts/faq û di beşê parastina dateyan li cem Google de bibînî: https://policies.google.com/privacy?hl=de